Kvalitet & miljö

Bolagen i Börjessonkoncernen är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001.

Kvalitetspolicy

Kvalitet är allas ansvar, och alla medarbetare ska sträva efter att förbättra kvalitén inom sitt eget arbets- och ansvarsområde.

Det är viktigt att vi utför allt arbete korrekt från början, och att kundernas problem löses på ett personligt och serviceinriktat sätt. 

Kvalitetsarbetet inom Börjessons ska präglas av en hög kundtillfredsställelse genom rapportering, analyser samt ledningens ansvar för kvalitetsmål och ständiga förbättringar. 

Våra verksamheter ska anpassas efter kundernas krav och myndigheternas lag- och författningskrav. 

Policyn ska vara känd och förstådd av hela organisationen, samt kritiskt granskad av ledningen. 

Ansvar och befogenheter ska delegeras så långt ut i organisationen att alla som kan påverka ett ärende är med i beslutsfattandet.

Miljöpolicy

Miljön är allas ansvar och alla medarbetare ska sträva efter att förbättra miljön inom sitt eget arbets- och ansvarsområde.

Alla miljöaspekter och miljörisker i våra verksamheter ska identifieras, utredas och förebyggas.

Miljöarbetet inom Börjessons ska präglas av en bred kompetens och ett åtagande att följa tillämpliga lagar och bindande krav genom lagbevakning, rapportering, analyser samt ledningens ansvar för miljömål och ständiga förbättringar.

Policyn ska vara känd och förstådd av organisationen, tillgänglig för allmänheten samt kritiskt granskad av ledningen.

Ansvar och befogenheter ska delegeras på så sätt att alla i organisationen som kan påverka miljön är med i beslutsfattandet.

Sekretess vid ackrediterat kontrollarbete

Kontrollorganet hanterar all information som erhålls eller skapas vid Ackrediterat kontrollarbete med sekretess. Och att denna information endast lämnas ut till uppdragsgivaren eller i samråd med uppdragsgivaren. Om detta inte är förbjudit enligt lag.

Integritetspolicy

Behandlingen av personuppgifter för Börjessonkoncernens kunder
Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss i Börjessonkoncernen. Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig
Börjessons respektive bolag, se nedan, är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för deras respektive verksamhet.

 • Bröderna Börjessons Bil AB
 • Börjessons Bil i Ängelholm AB
 • Börjessons Bil i Alingsås AB
 • Börjessons Lastbilar AB
 • Börjessons ATV AB
 • Alingsås Marin & Maskin AB
 • AB Sven Jepsson
 • Jepssons Leasing AB
 • Däckcentrum i Blekinge AB
 • Börjessons Fordonsfinans AB
 • Mejeriet 7 AB
 • Bil AB F.W. Börjesson

Kontakt
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter eller allmänna frågor om integritetsskyddet inom Börjessonkoncernen, kan du vända dig till Bröderna Börjessons Bil AB, via e-post gdpr@borjessonsbil.se eller telefon 0431-45 85 38.

Beställningar och reklamationer
När du beställer en vara eller tjänst hos något av bolagen i Börjessonkoncernen via till exempel Internet, telefon eller i en butik, kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av Börjessons tjänster samt för marknadsföringsändamål inom Börjessonkoncernen (inga personuppgifter lämnas ut utanför koncernen).

Personnummer registreras för att vi ska kunna ge krediter om du till exempel handlar mot faktura och måste registreras i kravärenden.

Vid reklamationer kommer relevanta uppgifter att registreras för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett effektivt sätt.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna effektuera din beställning, fakturera, hantera klagomål och reklamationer och för att du ska kunna ta tillvara din rätt när det t.ex. gäller garantier.

Om du väljer att registrera ett kundkonto i vår Internetbutik finns det särskilda regler om hur länge uppgifterna kommer att finnas kvar hos oss, reglerna framgår av våra allmänna köpvillkor.

Uppgifter om företag
För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning.

Registerutdrag och rättelser
Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas i inom Börjessonkoncernen. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsombudet (adress finns ovan).

Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, bör du vända dig till Bröderna Börjessons Bil AB, via gdpr@borjessonsbil.se eller telefon 0431-45 85 38.